Audyt Ubezpieczeniowy

Wielu przedsiębiorców, nie tylko zarządzających swoimi programami ubezpieczeń samodzielnie, ale także korzystających z usług, często niedoświadczonych, kancelarii brokerskich czy innych pośredników, nie jest świadoma o ryzykach na jakie rzeczywiście narażone jest ich przedsiębiorstwo.

Trzeba pamiętać, iż budowa kompleksowego i sprawnie funkcjonującego programu ubezpieczeniowego, nie zawsze musi się wiązać z włączeniem niezliczonej ilości klauzul ubezpieczeniowych i bardziej niż nad ich ilością należy zastanowić się nad realną ochroną ubezpieczeniową przez nie udzielaną. Nieraz już na pierwszy rzut oka widać, że brokerzy budujący programy ubezpieczeniowe czytają wyłącznie tytuły klauzul, a nie ich treść, nie mając w gruncie rzeczy pojęcia co tak de facto one oferują.

Oferta audytu ubezpieczeniowego naszej Firmy kierowana jest do podmiotów, które przede wszystkim chcą dokonać kontroli kompleksowości i zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, pod kątem ryzyka na jakie jest realnie narażone.

ALFA CONSILIUM proponuje przeprowadzenie audytu mając na uwadze potrzeby zarówno niewielkich spółek, które zainteresowane są pozyskaniem wiedzy o tym jaki jest zakres ich ochrony ubezpieczeniowej, jak i podmiotów będących przedmiotem transakcji, czy zmian w zarządzie, zainteresowanych pełną analizą ryzyka, jego brakach i zalecanym sposobie zarządzania.

1. Ocena ryzyka i audyt aktualnego programu ubezpieczeń

Jest to oferta kierowana do wszystkich spółek zarówno zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą spółką jak i pozyskaniem ogólnej informacji o ryzyku oraz sposobie zarządzania ryzykiem czy skutecznych metodach transferu ryzyka na ubezpieczyciela.

W zależności od zakresu oraz warunków umowy związanej z audytem ubezpieczeniowym, może on zostać przeprowadzony nawet bezkosztowo dla zleceniodawcy.

2. Due diligenece ubezpieczeniowy

Jest kierowany przede wszystkim do spółek tuż po lub przed zmianami w zarządie jak i do podmiotów w trakcie transakcji. Oferta ubezpieczenia uzależniona jest od typu transakcji, procesu M&A, rodzaju i struktury przejmowanej spółki (i profilu ryzyka), czy wymogów nabywcy.

Obszar przeprowadzonego due diligence oferowany przez naszą Spółkę obejmuje:

 • Strukturę programu ubezpieczeniowego (opis programu, parametrów jego zakresu, ratingu ubezpieczycieli, zaangażowania captivu poszczególnych ubezpieczycieli – oceny struktury ubezpieczeń i jej wpływu na ubezpieczane ryzyka).
 • Określenie obszarów działalności i ryzyk nieubezpieczonych.
 • Rekomendacje i objaśnienia dotyczące rozszerzenia zakresu ochrony oraz istniejących limitów odpowiedzialności.
 • Analizę szkodowości, zgłoszonych/otwartych roszczeń oraz szkód zatrzymanych na udziale własnym.
 • Wskazanie zakresu transferu ryzyka w zestawieniu ze szkodami zatrzymanymi na udziale własnym.
 • Ocenę polis z lat poprzednich, zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (ocena tzw. triggerów odpowiedzialności, maksymalny retroaktywny okres ubezpieczenia, wpływ zmian towarzystw ubezpieczeniowych na zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej).
 • Analizę wpływu transakcji na kontynuację umów ubezpieczenia i możliwość zgłaszania roszczeń po jej zamknięciu.
 • Określenie aktualnego i docelowego kosztu programu ubezpieczeniowego, obejmujące m.in.:
  – Łączne koszty umów obowiązujących oraz koszty które spółka będzie zmuszona ponieść niezależnie transakcji
  – Alokacje kosztów (z uwzględnieniem podziału na captive)
  – Szacunkowe koszty dodatkowych / rekomendowanych polis
  – Rozliczenie i harmonogram składek
  – Analizę procesów likwidacji szkód i potencjalnych wartości odszkodowań będących w trakcie likwidacji
 • Porównanie programu sprzedającego z programem kupującego oraz ewentualne określenie zasadności ich połączenia i opracowanie harmonogramu prac.
 • Analizę Umowy Sprzedaży (SPA) – rekomendacje zapisów dotyczących transferu odpowiedzialności / dostępu do polis sprzedającego, konsultacje z zespołem prawnym kupującego.
 • Opracowanie ubezpieczeń chroniących nabywcę oraz sprzedającego w całym procesie fuzji i przejęcia (M&A) – ochrona dla umów SPA

Oferta Due Diligenece może być interesująca także dla podmiotów inwestycyjnych zainteresowanych zaangażowaniem kapitału w nowe przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Mateusz Komander
Wiceprezes Zarządu
Alfa Consilium sp. z o.o.
tel.: (0048) 22 299 31 89
e-mail: m.komander@alfaconsilium.eu

Powrót do działu usług brokerskich.

Powrót do działu usług doradczych.