ustandaryzowana lista rozszerzeń polisy D&O

 • ubezpieczenie Rady Nadzorczej i prokurentów,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe (odpowiedzialność wynikająca z art. 107 i 116 ordynacji podatkowej),
 • ubezpieczenie kar i grzywien administracyjnych nałożonych na członków organów spółki,
 • włączenie do zakresu ochrony roszczeń przy solidarnej odpowiedzialności spółki i członka zarządu,
 • włączenie do zakresu ochrony roszczeń wynikających z tytułu obrotu papierami  wartościowymi wraz z rozszerzeniem o automatyczną ochronę na nowe emisje
 • ubezpieczenie odpowiedzialności za pracowników spółki w sytuacji, kiedy nie są członkami zarządu, ale wykonują czynności zarządcze, za które odpowiadają,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności  spółki zależnej / budowa programu dla grupy kapitałowej,
 • wydłużenie ochrony o okres dodatkowy dla ustępujących członków organów spółki
 • włączenie kosztów porady prawnej,
 • pokrycie kosztów poniesionych na odzyskanie dobrego imienia przez osobę ubezpieczoną
 • wydatki na kaucje, poręczenia i gwarancje,
 • i inne.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia D&O naszej spółki.